TKO? GDJE?

OBJEKTI PROVEDBE - Obvezne DDD mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

OBVEZNICI PROVEDBE - Provođenje obveznih DDD mjera obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera.

OVLAŠTENI IZVODITELJI - Obvezne DDD mjere u navedenim objektima provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministra zdravstva i socijalne skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (>Narodne novine< br. 35/07).


Napomena: 
U praksi ponekad imamo pojavu tzv. Ugovora o poslovnoj suradnji između tvrtke koja nema potrebno odobrenje (licencu) za rad i tvrtke koja je usklađena sa zakonskom regulativom, tj. posjeduje odobrenje (licencu) za provedbu obveznih DDD mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Ovim putem naglašavamo da ako zdravstvena ustanova i druga pravna osoba želi provoditi DDD mjere kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, mjere smije provoditi jedino i isključivo temeljem odobrenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a ne na temelju tzv. Ugovora o poslovnoj suradnji.

 

DEFINICIJE

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Mehaničke mjere dezinfekcije podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem.
Fizikalne mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu topline (suha ili vlažna) koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.
Kemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani, a provodi se mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama. 
Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt. 
Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata.
Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće te svjetlosti s ciljem smanjenja nazočne populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda).
Biološke mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu kralješnjaka uz dozvolu mjerodavnog ministarstva i raznih sojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oštećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okoliš.
Kemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu pesticida s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika.

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. 
Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki (živolovki ili mrtvolovki), ljepljivih traka s ili bez atraktanata.
Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.
Kemijske mjere deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca.

 

ŠTO JE TO?

Obvezne DDD mjere podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.

Osnovni postupci cjelovite zaštite su:

 • provedba higijene površina i prostora
 • provedba sanitacije površina i prostora:
  • otklanjanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca
  • provedba potrebnih građevinsko - tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca
 • primjena fizikalnih mjera:
  • provedba optimalnih mikroklimatskih uvjeta
  • uporaba ultrazvučnih aparata na mjestima gdje je to prihvatljivo
 • primjena biocidnih pripravaka:
  • upotreba biocidnih pripravaka koji djeluju na ciljanog štetnika
  • primjena biocidnih pripravaka na ciljanu infestiranu površinu.
  • KAKO SE PROVODE DDD MJERE?

Obvezne DDD mjere provode se kao:

 1. DDD kao opća mjera
 2. DDD kao posebna mjera:
  1. a) preventivna DDD i
  2. b) obvezna preventivna DDD
 3. protuepidemijska DDD kao sigurnosna mjera.

1. Obveznu DDD kao opću mjeru provode (osim svakodnevne dezinfekcije koju provode obveznici korisnici obveznih DDD mjera na površinama, u prostorima ili objektima, kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora)ovlašteni izvoditelji obveznih DDD mjera temeljem narudžbenice ili ugovora sklopljenog s korisnikom obveznih DDD mjera. Za provedenu obveznu DDD kao opću mjeru ovlašteni izvoditelj obveznih DDD mjera obvezan je izrađivati Plan provedbe DDD mjera te korisniku obveznih DDD mjera za provedenu mjeru, osim ovjerenog računa, izdati Potvrdu o provedenoj obveznoj DDD mjeri. Izgled Potvrde definiran je odredbama Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera. Inspekcijski nadzor nad provedbom obveznih DDD kao općih mjera na površinama, u prostoru ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru provodi nadležna sanitarna inspekcija sukladno svojim ovlastima.

2a. Preventivnu DDD kao posebnu mjeru sprječavanja pojave zaraznih bolesti provode ovlašteni izvoditelji obveznih DDD mjera prema Programu mjera donesenim temeljem članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09). Epidemiološka služba zavoda za javno zdravstvo županija ili Grada Zagreba predlaže godišnji Program mjera obveznih DDD kao posebnih mjera kojim se utvrđuje mjere, izvršioci programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedbe programa koji dostavlja upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za zdravstvo. Inspekcijski nadzor nad provedbom obvezne DDD kao posebne mjere koja se provodi radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti provodi nadležna sanitarna inspekcija, a stručni nadzor provodi nadležni zavod za javno zdravstvo županije ili Grada Zagreba.

2b. Obvezna preventivna DDD kao posebna mjera provodi se na temelju epidemioloških indikacija ili na temelju obavljenog sanitarnog nadzora nadležnog sanitarnog inspektora. Provođenje obveznih preventivnih DDD kao posebnih mjera naređuje nadležni sanitarni inspektor

3. Protuepidemijska DDD provodi se kao sigurnosna mjera s ciljem brzog i učinkovitog zaustavljanja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti iz članka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), a koje prenose ili uzrokuju mikroorganizmi, štetni člankonožci (Arthropoda) i štetni glodavaci. Protuepidemijska DDD kao sigurnosna mjera provodi se prema Programu mjera ili Naputku ministra zdravstva i socijalne skrbi kojim se određuje i organizira provedba mjera zaštite od zaraznih bolesti u slučaju epidemije. Protuepidemijsku DDD kao sigurnosnu mjeru provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo i nadležni zavodi za javno zdravstvo županija ili Grada Zagreba. Ako zavod za javno zdravstvo županije nema odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za provedbu obveznih DDD mjera sukladno posebnim propisima, protuepidemijsku DDD mjeru kao sigurnosnu mjeru, pod nadzorom i po nalogu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležne epidemiološke službe zavoda za javno zdravstvo županije provode ovlaštene druge pravne osobe. Inspekcijski nadzor nad provedbom protuepidemijske DDD kao posebne mjere provodi sanitarna inspekcija, a stručni nadzorprovodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili posebno osnovano Povjerenstvo i o tome pismeno izvješćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo u Republici Hrvatskoj.


KAKO SE IZRAĐUJE "PLAN PROVEDBE OPĆIH DDD MJERA"?

Sukladno članku 3. stavak 3. Pravilnika - način - DDD propisano je što je ovlašteni izvoditelj obvezan napraviti radi provedbe DDD mjera u objektima pod sanitarnim nazorom.
Kako bi ovlašteni izvoditelj obveznih DDD mjera kao općih mjera mogao izraditi kvalitetni "Plan provedbe općih DDD mjera" (u nastavku teksta: "Plan") obvezan je za svaku vrstu i u svakom postupku:

1. NAPRAVITI PREGLED POVRŠINA I PROSTORA:

Obvezan i kvalitetan početni izvid je predpostupak bez kojeg je nemoguće kvalitetno provesti DDD mjere, a cilj ovog postupka je objektivnost u početnoj prosudbi jačine infestacije prostora ili uređaja, kao i pronalasku kritičnih točaka.

 • odrediti stanje površina i prostora u odnosu na onečišćenje mikroorganizmima i prisustvo štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca

  Izvid površine, prostora ili objekta pod sanitarnim nadzorom potrebno je izvršiti kako bi se utvrdilo prisustvo štetnika (adulti, razvojni oblici ili dijelovi njihovih tijela, tragovi prisustva itd.), a izvid se provodi u vrijeme pretežite aktivnosti štetnika.

  Također, potrebno je procijeniti i zabilježiti higijensko i građevinsko stanjeprostora koje pogoduje infestaciji (npr. vlaga, toplina, dostupnost hrane, oštećena kanalizacija ili druge vrste instalacija i otvora) te tehničku opremljenost prostora.

  Ako se radi o novo izgrađenim objektima u kojima subjektivnim kriterijem nije utvrđena infestacija, tada ovlašteni izvoditelj utvrđuje kritične točke koje mogu pogodovati ulasku štetnika u objekt.

  Korisnik DDD mjera obvezan je, koliko je to u njegovim mogućnostima, objekat u kojem se provode DDD mjere urediti na način koji onemogućuje ulazak i zadržavanje štetnika u prostoru i to: provedbom higijene površina i prostora, sanitacije površina i prostora, otklanjanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca, kao i provedbom potrebnih građevinsko – tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca u prostorima ustanove.
 • utvrditi stupanj infestacije i nastalu štetu

  Na osnovi izvida određuje se stupanj infestacije. Uz to se bilježe i nastale moguće štete (oštećena hrana, neugodan miris, ostaci štetnika itd.). Podaci o infestiranosti prikupljaju se:
  • razgovorom ili anketom s odgovornim osobama korisnika DDD mjera ili

  • objektivnim (ljepljive lovke ili brisevi kod dezinfekcije) ili

  • subjektivnim (vizualno) kriterijima.

 • odrediti vrstu uzročnika štete i odrediti mjere s kojima će se smanjiti, zaustaviti rast i razmnožavanje ili potpuno uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca

  Na osnovi izvida određuje se vrsta štetnika. Sigurna i točna identifikacija pronađenih jedinki ili djelova njihovih tijela provodi se pomoću entomoloških ključeva. Točna identifikacija vrlo je bitna za cjelovito upoznavanje s problemom i njegovim uspješnim rješenjem jer je preduvijet za odluku o vrsti mjere koju je potrebno provesti radi suzbijanja utvrđene vrste štetnika.
 • utvrditi "kritične točke", odnosno ekološke niše, hranilišta i nastale štete.

  Na osnovi izvida utvrđuju se sve kritične točke u objektu koje pogoduju razmnožavanju mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

2. IZRADITI DOKUMENTACIJU:

 • napisati preporuke za edukaciju osoba iz stavka 2. članka 2. ovoga Pravilnika (napisati i podijeliti upute i instruktivne letke)

 • napisati preporuke za sanacijske mjere u okolišu i na "kritičnim točkama"

 • napisati preporuke i prijedloge za provedbu vrste obveznih DDD mjera.

  Da bi provedba bila što uspješnija i dugoročnija te da bi se s korisnikom mjere uspostavio uzajamni odnos, korisniku se daju pisane preporuke u smislu općeg poboljšanja higijensko - tehničkog stanja prostora - objekta s konkretnim prijedlozima higijensko - tehničkih mjera koje korisnik treba poduzeti. 

  Također, potrebno je informirati korisnika (bez obzira radi li se o tzv. "malim" ili "velikim") putem kratkih informativno - edukativnih letaka osnovno o biologiji i etologiji štetnika (vrsta, razmnožavanje, životni vijek, staništa, otkrivanje infestacije, uvjeti koji pogoduju održavanju populacije, način hranjena, način suzbijanja i javnozdravstveni značaj suzbijanja). Na osnovi takvih letaka korisnik će biti upoznat zašto se suzbijanje pojedinih vrsta štetnih člankonožaca (Arthropoda) mora provesti i nekoliko puta (sustavna akcija) u kraćem vremenskom periodu.
  Navedeno je nužno potrebno kako bi se otklonili kasniji mogući nesporazumi između korisnika i ovlaštenih izvoditelja te reklamacije o nedjelotvornosti izvršenih postupaka.


  Dokumentacija iz točke 2. prilaže se kao uvodna dokumentacija "Planu" iz točke 3. ovih uputa.

3. IZRADITI "PLAN PROVEDBE OPĆIH DDD MJERA" KOJI MORA SADRŽAVATI:

 • popis prihvatljivih biocidnih pripravaka s kojima će se obraditi površina, prostor ili objekt

  U "Planu” treba navesti vrstu biocidnog pripravka koji će se upotrijebiti (djelatna tvar i trgovački naziv sredstva).

  Kada se provode DDD mjere u objektima u kojima je uveden sustav upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) tada je Planu potrebno priložiti Sigurnosno tehnički list (STL) za biocidne pripravke kako bi korisnik imao uvid u način djelovanja biocidnih pripravaka koji će se upotrijebiti.
 • detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja mjera

  Pod "detaljno razrađenim prostornim rasporedom rada" podrazumijeva se opis površina, prostora i objekata (npr. objekt XY sastoji se od 4 prostorije, tj. kuhinja, kupaona, garderoba i podrum). Kako bi se izbjegao suvišan pisani opis objekta, kao jednostavniji i pregledniji "detaljno razrađeni prostorni rasporeda rada" može poslužiti tlocrt prostora s opisom (legendom) prostorija u kojem izvoditelj označava kritične točke koje je utvrdio izvidom u objektu korisnika mjere. 

  Propisno označene deratizacijske kutije ili hranilišta sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljeni prema Planu i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izrađenom za svaki objekt na unaprijed određena kritična mjesta uz vođenje evidencije o shemi postavljanja i to na način da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima pod sanitarnim nadzorom u kojima su postavljene. 

  Tlocrt je moguće dobiti od korisnika mjere (ako se tlocrt ne smatra poslovnom tajnom) ili ovlašteni izvoditelj sam izrađuje skicu tlocrta s istaknutom legendom prostorija.
 • način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više mjera

  Da bi obrada površina, prostora ili objekta bila uspješna, tj. učinkovita, u pripremi za provođenje DDD mjera u objektu korisnika u ovom dijelu "Plana provedbe općih DDD mjera" treba predvidjeti i točno definirati:
    1. ciljno mjesto (kritična točka) – definirati mjesta, površine ili prostore u objektima na kojima će se primjeniti biocidni pripravak: npr. (primjer 1.) tretira se spoj zida i poda ili zida i plafona ili ispod štednjaka u kuhinji ili (primjer 2.) tretira se cijeli prostor kuhinje na kojima su moguća staništa ili mjesta zadržavanja štetnika

    2. postupak aplikacije – definirati tehnike primjene biocidnog pripravka

    3. ciklus tretmana – definirati dinamiku učestalosti i ponavljanja postupaka ovisno o vrsti i stupnju infestacije štetnika; vrsti i namjeni površine, prostora ili objekta te radnom procesu u objektu; građevinsko - tehničko - higijenskom stanju u objektu; vrsti robe koju se tretira; učinkovitosti i kemijskoj stabilnosti biocidnog pripravka.

     Nakon svake provedene mjere uporabom biocidnih pripravaka i/ili lovki, korisniku mjere izdaje se "Potvrda o provedenoj DDD mjeri", sukladno članku 30. stavak 3. Pravilnika - način - DDD (Obrazac br. 1 u prilogu Pravilnika - način - DDD). Kada se provodi metoda fumigacije korisniku mjere se izdaju obrasci Potvrda 6 i 7 koje su sastavni dio Pravilnika - način - DDD. Pravilnikom je propisan minimalan tekst koji mora sadržavati Potvrda. 

     Sve "Potvrde o provedenoj DDD mjeri" prilažu se "Planu" koji se na taj način ažurira.

 

 • mjere opreza, zaštitu osoba, prostora, objekta i okoliša

  Svaka primjena biocidnih pripravaka je rizična i zahtjeva primjenu propisanih mjera opreza i zaštite kako bi se smanjio štetni učinak na izvoditelja, na neciljane vrste i da se ne ošteti ili ugrozi imovina korisnika mjere i okoliš površine, prostora ili objekta koji se tretira.

  Korisnik se u pisanom obliku obavještava o vremenu uklanjanja biocidnih pripravaka ili dugotrajnosti ostanka i s kojih djelova, potrebnom vremenu ekspozicije, općem ponašanju djelatnika, načinu uklanjanja biocidnih pripravaka s radnih površina (podaci iz Sigurnosno tehničkog lista i deklaracije biocidnog pripravka).


 • prijedlog dodatnih mjera za izvršenje popravaka u tijeku provedbe obveznih DDD mjera (dopunska obrada ili promjena mjere). 

  Korisnik se u pisanom obliku obavještava koje je mjere i postupke potrebno dodatno provesti kako bi objekt bio oslobođen od štetnika. 

  Prijedlog dodatnih mjera prilaže se "Planu" koji se na taj način ažurira.

4. IZVRŠITI OCJENU PROVEDENE OBRADE:

Evaluacija je završni i nezaobilazni korak u suvremenom i organiziranom suzbijanju štetnika. Sve poduzete mjere i postupci moraju se pratiti i ocijeniti, tj. evaluirati njihova uspješnost.

 • izvidom i sustavnim praćenjem (monitoringom) te anketom korisnika obveznih DDD mjera prosuditi uspjeh intervencije

  Uspjeh intervencije se procjenjuje kao u točki 1. crtica 3. ovih uputa.
  • razgovorom ili anketom s odgovornim osobama korisnika DDD mjera ili

  • objektivnim (ljepljive lovke ili brisevi kod dezinfekcije) ili

  • subjektivnim (vizualno) kriterijima. 

 • izraditi prijedlog za neškodljivo i trajno otklanjanje šteta u objektima korisnika obveznih DDD mjera.

  Na osnovi dobivenih rezultata i analize svih primjenjenih postupaka, po potrebi se provode novi ili dodatni tretmani ili samo korektivni zahvati dok se ne postigne željeni rezultat.

  Dokumentacija iz točke 4. prilaže se kao dopuna "Planu" iz točke 3. ovih uputa, koji se na taj način ažurira.

Dodatne upute za izradu Plana:

PLAN PROVEDBE se izrađuje u 2 primjerka od kojih se 1 kopija daje korisniku mjere, a 1 kopija se čuva u arhivi izvoditelja. Sukladno članku 37. stavak 1. Pravilnika - način - DDD, arhiva izoditelja može biti pohranjena u pisanom ili elektronskom obliku.

Nakon svake provedene mjere te izvida o uspješnosti provedene mjere podaci se ažuriraju u "Planu" u kopiji koju posjeduje izvoditelj te u kopiji koju posjeduje korisnik mjere.

Obujam Plana provedbe ovisi o veličini i namjeni objekta pod sanitarnim nazorom te zatečenom stanju u odnosu na onečišćenje mikroorganizmima i prisustvu štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Za objekte koji su obveznici provedbe obveznih DDD mjera kao posebnih mjera koje se provode na osnovi Programa mjera i Provedbenog plana iz članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovlašteni izvoditelj obveznih DDD mjera ne izrađuje Plan provedbe.

Kada se provodi dezinsekcija štetnika za čije je suzbijanje potrebna jedna intervencija tada se također ne izrađuje Plan provedbe. Jednokratne akcije provode se na osnovi poziva korisnika mjere, a kao prateći dokumenti koriste se radni nalog i "Potvrda o provedenoj DDD mjeri", sukladno članku 30. stavak 3. Pravilnika - način - DDD.


STANDARDI PROVEDBE

U provođenju kemijske mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i biološke mjere dezinsekcije mogu se rabiti samo kemijska i biološka sredstva za koje je osim toksikološke ocjene sukladno posebnim propisima izrađena i ocjena učinkovitosti na temelju kemijskog, fizikalnog i biološkog istraživanja u Republici Hrvatskoj. Dezinficijense se mora koristiti isključivo u koncentraciji i na način propisan i otisnut na deklaraciji proizvoda prema Uputama za uporabu proizvoda, a sukladno Rješenju za promet i uporabu sredstva nadležnog tijela državne uprave.
Zabranjeno je upotrebljavati kemijsko i biološko sredstvo kojem je istekao rok valjanosti. Nakon isteka roka navedenog u Rješenju za promet i uporabu sredstva, sredstvo se može nalaziti u prometu najviše 18 mjeseci radi potrošnje postojećih zaliha, ali isključivo ako je sredstvo još u roku valjanosti.

DEZINFEKCIJA

Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način primjene dezinficijensa i koristiti sredstvo za koje je dokazana učinkovitost s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama do razine koja u danim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.
Tijekom provođenja tehnika primjene dezinficijenasa mora se obratiti pozornost:

 • da je objekt prije očišćen, uključujući strojeve i druge radne površine
 • da je opterećenje površina koje se tretiraju organskim tvarima svedeno na minimum
 • na razinu i vrstu mikrobiološkog onečišćenja i osjetljivosti mikroorganizama
 • na stupanj učinkovitosti, koncentracije i razdoblje djelovanja dezinficijensa
 • na fizičku konfiguraciju objekta koji se tretira (dostupnost dezinficijensa do mikroorganizama)
 • na radnu temperaturu
 • na pH medija i površine na koju se aplicira dezinficijens
 • na zaštitu okoliša i neciljani prostor.

DEZINSEKCIJA

Primjena pesticida u proizvodnim i poslovnim prostorima ne smije se provoditi tijekom radnog procesa. Svaka primjena pesticida mora biti provedena na način da se ne kontaminira hrana, ne oštete ili zaprljaju neciljane površine, ne ugrozi zdravlje ljudi i ne onečisti okoliš. 
Prije početka obavljanja dezinsekcije u objektima u kojima se nalazi hrana, mora se zaštititi hranu od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti pesticide koji ne ostavljaju mirise na tretiranoj površini na koju se stavlja hrana.
Prostori u kojima je dezinsekcija provedena prskanjem, raspršivanjem, zamagljivanjem, zadimljavanjem ili fumigacijom mogu se ponovno koristiti tek po isteku radne karence predviđene za pesticide koji su upotrebljeni.
Kemijska sredstva, odnosno pesticide izvoditelj obvezatnih DDD mjera ne smije davati osobama naručitelja na korištenje bez nadzora.
Primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova zabranjena je nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima.

DERATIZACIJA

Način izlaganja zatrovanih mamaca mora biti pažljivo odabran, planiran i mora osigurati maksimalno pokrivanje infestiranih površina. Mora biti izveden na način da su izloženi zatrovani mamci postavljeni na mjesta na kojima su dostupni i prihvatljivi štetnim glodavcima.
Tijekom provođenja mjera deratizacije mora se izraditi Plan i raspored izlaganja zatrovanih mamaca, kako bi se moglo pratiti uzimanje i nestanak zatrovanih mamaca. Plan izlaganja i raspored izlaganja zatrovanih mamaca mora sadržavati podatke o kritičnom mjestu i količini izložene zatrovane meke, kao i količinu nadomještenog zatrovanog mamca na kritičnoj točki tijekom provedenog izvida uspješnosti provedene mjere. 
Zatrovane mamce treba postavljati na i uz mjesta na kojim je uočen najveći broj glodavaca, na putove njihova kretanja i zadržavanja.
Zatrovane mamce uvijek treba izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta ili u zato predviđene kutije ili hranilišta.
Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da su nedostupni za sve neciljane vrste, domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu.
Zatrovani mamci izloženi blizu domaćih životinja, posebno kruti (parafinski), moraju biti žicom vezani da ih štetni glodavci ne bi mogli ponijeti.
Zatrovani mamci moraju biti izloženi na način da ne kontaminiraju hranu i da ne bi slučajno ili zabunom bili pomiješani s hranom.
Broj i količina izloženih zatrovanih mamaca te način izlaganja uvijek mora biti u skladu s uputama za uporabu proizvoda.
Tijekom pregleda, odnosno izvida uspješnosti provedene mjere, pojedeni zatrovani mamci moraju se obnavljati.
Zatrovani mamci izloženi u kanalizacijskim sustavima moraju biti otporni na vlagu i izloženi na mjestima ili način da ih voda ne može otplaviti, kao i zatrovani mamci postavljeni u hranilištima. 
Zatrovane mamce izvoditelj obvezatnih DDD mjera ne smije davati osobama naručitelja na korištenje bez nadzora.
U zatvorenim prostorima koji su namijenjeni skladištenju, proizvodnji ili trgovini hrane, kao i u prostorima u kojima stalno borave ljudi, zatrovani mamci moraju se izlagati u kartonskim, plastičnim, drvenim ili metalnim deratizacijskim kutijama. Na vlažnim mjestima ili mjestima podložnim klimatskim promjenama zatrovani mamci se ne smiju izlagati u kartonskim deratizacijskim kutijama.
Deratizacijske kutije sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljene prema Planu i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izrađenom za svaki objekt na unaprijed određena kritična mjesta uz vođenje evidencije o shemi postavljanja i to na način da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima u kojima su postavljene. 
Deratizacijske kutije moraju biti jasno označene s podacima: DERATIZACIJSKA MEKA - ŠTETNA TVAR - NE DIRATI - ne premještati!; naziv ovlaštenog izvoditelja, adresa i telefon; vrsta zatrovanog mamaca i antidot; dežurni telefon u slučaju otrovanja. 
Deratizacijske kutije moraju biti sustavno nadgledane, po potrebi nadopunjavane s novom količinom zatrovanog mamca ili se zatrovani mamac povremeno mora zamijeniti svježim. 
Izvoditelj je obvezan ukloniti oštećenu deratizacijsku kutiju i sakupiti ostatke zatrovanog mamca nakon provedbe mjere deratizacije te prikupiti i neškodljivo ukloniti uginule glodavce iz i oko objekta.
Pod obvezatnom deratizacijom kao općom mjerom, podrazumijevaju se i sve mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca na površinama, u prostorima ili objektima koje su korisnici obvezatnih DDD mjera dužni provoditi, a to su:

 1. higijensko - tehničke mjere:
  • sprječavanje kapanja vode iz cijevi
  • sprječavanja zadržavanja vode u lokvama
  • pravodobno uklanjanje kućnog i ostalog organskog otpada
  • sprječavanje pristupa glodavcima do mjesta odlaganja organskog otpada
  • sakupljanje organskog otpada u zatvorenim kontejnerima
  • pravilno skladištenje i manipulacija hranom
  • sprječavanje pristupa glodavcima do zaliha hrane
  • osiguravanje karantene za pristiglu hranu u većim skladištima
  • primjereno uskladištenje hrane kako bi bio moguć vizualni pregled prostora
  • povremeno preslagivanje uskladištene hrane i
  • uzgoj negrmolikih i nepuzajućih biljaka oko objekata gdje se mogu sklanjati glodavci.
 2. građevinsko - tehničke mjere:
  • zatvaranje svih otvora oko dovodnih i odvodnih instalacija na način da se spriječi ulaz štetnim glodavcima,
  • zidovi bez otvora s glatkim donjim dijelom
  • pravilno izvođenje i ugradnja vrata s metalnim obrubom
  • ugradnja zaštitnih mreža na prozore, odzračnike i ostale otvore
  • ugradnja sifona i prepreka u kanalizacijskom sustavu
  • postavljanje štakorobrana na vezove brodova i na energetske provodnike tijekom boravka brodova u lukama
 3. fizikalne mjere:
  • uporaba ultrazvuka, ljepljivih traka.

FUMIGACIJA

Provedba fumigacije (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata - otrova koji djeluju u obliku plina) sastoji se od slijedećih postupaka:

 1. prijave fumigacije nadležnoj zdravstvenoj ustanovi s djelatnošću hitne medicinske pomoći, nadležnoj sanitarnoj inspekciji, nadležnoj policijskoj postaji
 2. pregleda objekta i utvrđivanje građevinskog stanja objekta
 3. izrada plana fumigacije
 4. određivanje temperature i drugih klimatskih uvjeta
 5. izbor fumiganta, izračunavanje doze fumiganta, provjera ispravnosti opreme i cilindara
 6. brtvljenje objekta
 7. isticanje obavijesti i upozorenja o puštanju fumiganta
 8. zadnja kontrola prije puštanja fumiganta uključuje isključenje izvora vatre, postavljanje straže, kontrola zabrtvljenosti objekta, provjera ima li osoba u objektu
 9. stručna primjena fumiganta
 10. nadzor nad objektom za vrijeme fumigacije
 11. ventilacije (provjetravanja) uz kontrolu ostataka fumiganta
 12. primopredaja objekta uz zapisnik.

Provedba postupaka fumigacije primjenom jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata dozvoljeno je provoditi samo danju. 
Provedba postupaka fumigacije primjenom jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata nije dozvoljeno tijekom svake vrste kopnenog i zračnog prijevoza.


ROKOVI PROVEDBE

DEZINFEKCIJA KAO OPĆA MJERA

   Obvezatnu dezinfekciju kao opću mjeru obvezni su provoditi korisnici obvezatnih DDD mjera na površinama, u prostorima ili objektima, kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora te održavanja higijene prostora i mikrobiološke čistoće pribora, predmeta, opreme, površina, prostora i u objektima.
Obvezatna dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve uporabe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne uporabe, a obveznici provođenja obvezatne (preventivne) dezinfekcije kao opće mjere dužni su povremeno sukladno propisima kontrolirati uspješnost provedenih mjera dezinfekcije putem ovlaštenog mikrobiološkog laboratorija i o tome voditi evidenciju.

DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA KAO OPĆA MJERA

   Dinamika provedbe suzbijanja prijenosnika zaraznih bolesti čije je suzbijanje kao posebnih mjera od javnozdravstvene važnosti u Republici Hrvatskoj propisana je Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 128/11), točka VII. podtočka 1.4.8. Provedbenog plana i može se primjeniti i na provedbu obveznih mjera dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere. Stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera procjenjuje je li potrebno provesti više postupaka uporabom biocidnih pripravaka od najmanje predloženog.

   Izbor i vrsta formulacije pesticida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza isključivo ovise o vrsti štetnog člankonožaca (Arthropoda) i štetnog glodavca koji se suzbija te o njihovim biološkim i etološkim svojstvima, stupnju, proširenosti i mjestu infestacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta što se utvrđuje prethodnim izvidom površina, prostora ili objekata (Pravilnik - način - DDD, članak 12. stavak 2. i članak 18. stavak 2.).

   Odluku o rokovima provedbe donosi stručna osoba ovlaštenog izvoditelja obveznih DDD mjera, a ne naručitelj mjere.

OBVEZATNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA KAO POSEBNA MJERA

   Sukladno članku 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje općine, grada, županije, odnosno Grada Zagreba, donosi općinski načelnik, gradonačelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, a na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo.
Programi mjera donose se najkasnije do 31. siječnja za tekuću godine te se njima utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa.

DINAMIKA PROVEDBE DDD MJERA


Kakva je "veza" između HACCP standarda i DDD mjera?

   HACCP ili "The Hazard Analysis and Critical Control Points System" ili u prijevodu "analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama" je sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica te je sukladno Zakonu o hrani (Narodne novine br. 46/07) i provedbenim propisima koji uređuju području hrane obvezan za subjekte u poslovanju s hranom, osim za primarne proizvođače.

   U osnovi radi se o sustavnom procesu kontrole tehnološkog procesa na način da se identificiraju sve potencijalne opasnosti koje mogu dovesti do neželjenog događaja ili pojave (zdravstvene neispravnosti), sva mjesta u procesu (svi koraci) na kojima oni mogu djelovati te preveniranju toga uspostavom stalnog praćenja kritičkih limita, odnosno vrijednosti određenih fizikalnih (ili drugih) parametara čija veličina sprječava neželjenu pojavu na ključnim kontrolnim točkama. Bitan dio sustava su i popravne radnje koje moraju uslijediti pri svakom prekoračenju kritičnih limita te verifikacija sustava i vođenje dokumentacije. HACCP je sistemičan pristup identifikaciji opasnosti i rizika u postupanju s namirnicama, a koji pruža jasne metode određivanja načina kontrole tih rizika. Odnosno, pojednostavljeno rečeno, HACCP je skup mjera koje se poduzimaju da bi proizveli "zdravu namirnicu" - zdravstveno ispravnu hranu, tj. hranu koja ne sadrži mikrobiološke, kemijske te druge opasnosti i koja neće prouzročiti štetu, ozljedu ili bolest prilikom pripreme ili konzumacije hrane u skladu s namjenom.

   Pravna osoba koja uvodi sustav upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) mora osigurati zadovoljavanje preduvjetnog programa primjerenog vlastitoj organizaciji. Procedure preduvjetnog programa moraju biti uspostavljene (specificirane i dokumentirane), operativne i integrirane u HACCP sustav te verificirane. Poput proizvoda i procesa, preduvjetni program je također jedan od subjekata analize rizika, u svrhu određivanja potencijalnog rizika i odlučivanja na koji će se način taj rizik kontrolirati.

   Dio preduvjetnog programa uključuje i provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Infestacija mora biti rješavana na način da ne predstavlja rizik za sigurnost hrane, a sredstva koja se pritom koriste moraju se koristiti na način da sprječavaju kontaminaciju hrane. Dakle, ovlašteni izvoditelji obveznih DDD mjera se ne bave osiguranjem zdravstvene ispravnosti prehrambenog proizvoda već uništavanjem mikroorganizama te suzbijanjem štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinacijom preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.


Obavijest obveznicima provedbe obvezatnih DDD mjera koji posjeduju objekte na području cijele Republike Hrvatske

   Kako bi zaštitili Vaše interese kao korisnika obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ljubazno Vam savjetujemo da za provođenje potrebnih mjera odaberete najpovoljnijeg izvoditelja sa sjedištem u županiji ili regiji RH u kojoj se nalaze Vaši objekti, a u kojima treba provesti mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

   Zbog specifičnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pod najpovoljnijim izvoditeljem ne smatra se ponuđač koji ponudi najnižu cijenu, pa Vam savjetujemo da u rad Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg izvoditelja obvezatnih DDD mjera obvezno uključite i predstavnika Županijskog Zavoda za javno zdravstvo - Epidemiološka služba, koji će Vam svojim stručnim savjetima svakako pomoći u odabiru najpovoljnijeg, ali i najkvalitetnijeg ponuđača.

   Razlozi zbog kojih je nužno potreban odabir izvoditelja obvezatnih DDD mjera sa sjedištem u županiji u kojoj se nalaze Vaši objekti u kojima treba provesti obvezatne DDD mjere su:

 1. U RH ne postoji DDD tvrtka koja u stalnom radnom odnosu ima toliki broj zaposlenih stručnih djelatnika koji mogu po Vašem pozivu istovremeno provoditi obvezatne DDD mjere na području cijele Republike Hrvatske!
 2. U RH ne postoji DDD tvrtka koja ima toliki broj vozila za prijevoz kemikalija, kako bi stručna ekipa mogla biti po Vašem pozivu istovremeno u raznim dijelovima Republike Hrvatske!
 3. Odabirom samo jednog izvoditelja za područje cijele RH trošak provedene obvezatnih DDD mjera u konačnici će Vas koštati neusporedivo skuplje!
 4. Odabirom samo jednog izvoditelja za područje cijele RH zbog ponuđene najniže cijene dovodite u pitanje kvalitetu provedene usluge u Vašem objektu!
 5. Odabirom samo jednog izvoditelja za područje cijele RH zbog ponuđene najniže cijene dovodite u pitanje da li je obvezatna DDD mjera uopće provedena u Vašim objektima i gdje su novci koje ste platili da se ta mjera provede?!

   Zbog svega prije navedenog te zbog zaštite Vaših interesa, savjetujemo Vam da za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svakako odaberete nekoliko izvoditelja koji će provodite mjere u županiji gdje je im sjedište tvrtke i gdje im se nalazi skladište kemikalija registrirano sukladno zakonskoj regulativi, jer će Vam tada u toj županiji izvoditelj uvijek biti na raspolaganju, cijena usluge u konačnici će biti neusporedivo jeftinija te će sigurno biti obavljena kvalitetnije i u skladu s pravilima struke.

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.