Osvrt na strukovna DDD udruženja u Hrvatskoj

 

Poslovna zajednica EKOSAN (1982. – 1991.)

Poslovna zajednica (PZ) za ekološku sanitaciju EKOSAN Zagreb djelovala je u razdoblju od 1982. do 1991. godine. Prvi predsjednik PZ EKOSAN (1982.-1987.) bio je, nažalost danas pokojni, cijenjeni gospodin Milivoj Dekanić (iz DEZINSEKCIJE Rijeka, od 1985. zaposlen u PZ EKOSAN), zatim od 1987.-1990. dr. sc. Zlatko Korunić (Jugoinspekt – Agrokontrola Zagreb), a kao zadnji u 1991., nažalost također danas pokojni, cijenjeni gospodin Mladen Kožar (Zavod za zaštitu zdravlja Grada Zagreba).

PZ EKOSAN je imala 15 članica iz republika ex-Jugoslavije, od čega je 9 članica bilo iz Hrvatske.

Aktivnost PZ EKOSAN očitovala se u organiziranju stručnih i edukativnih seminara, objavljivanju biltena, stručnih publikacija kao na primjer «Priručnik o fumigaciji za suzbijanje insekata», Zagreb, 1989. Prijevod s engleskog FAO Plant Production and Protection Paper 54 «Manual of fumigation for insect control», E.J. Bond, 1984.; zatim knjige autora Nikola Benić, Darka Hamel: «Insekticidi, Fumiganti i Rodenticidi», Zagreb 1991, str.190.

 

Grupacija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - DDD (1997. – 2003.)

Inicijativa za osnivanje udruženja DDD tvrtki na području Republike Hrvatske po uzoru na nekadašnju Poslovnu zajednicu EKOSAN začeta je tijekom rasprave na DDD seminaru “Urbana DDD djelatnost”, 1. i 2. veljače 1996. godine koji je održan u organizaciji tvtke KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.

U datom trenutku tražeći najpovoljniji način udruživanja, tvrtka KORUNIĆ d.o.o pokreće postupak osnivanja Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju – DDD pod okriljem Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Sazivanjem konstituirajuće sjednicu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koja se održala 9. svibnja 1997. godine započinje službeno djelovanje Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju pod okriljem Hrvatske gospodarske komore, dok je Javorka Korunić u ime tvrtke KORUNIĆ d.o.o. zadužena voditi tajničke te administrativno - organizacijske poslove Grupacije.

Osnivanjem Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (HUDDD) Grupacija za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju – DDD pod okriljem HGK, nakon sedam godina aktivnog djelovanja, u prosincu 2003. godine prestaje s radom.

 

Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (2004. - >)

Nakon sedam godina rada Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - DDD pod okriljem Hrvatske gospodarske komore, osnovana je Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - HUDDD.

Pri Gradskom uredu za opću upravu upis Udruge izvršen je pod registarskim brojem 21003310, dana 27. siječnja 2004. godine, od kada HUDDD ima svojstvo pravne osobe. HUDDD sa sjedištem u Zagrebu u Medovićevoj 12, djeluje na području Republike Hrvatske.

Osnovni razlog osnivanja HUDDD je poticanje interdisciplinarnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u području javnog zdravstva i komunalne higijene, veterine te zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, unapređenje struke, utjecaj na izradu zakonske regulative, suradnja sa stručnim i inspekcijskim nadzorom te ostale aktivnosti navedene u članku 8. Statuta Udruge.

Na Osnivačkoj Skupštini, održanoj 28. studenog 2003. godine, usvojen je Statut HUDDD, koji je izrađen u skladu s postojećom zakonskom regulativom te izabrano predsjedništvo Udruge.

Statutom Udruge uređuje se naziv i sjedište Udruge, oblik i sadržaj rada, zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, unutarnji ustroj Udruge, udruživanje sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, prava i dužnosti članica Udruge te druge odredbe u skladu sa zakonskom regulativom.

Statutom Udruge određuju se i članovi Udruge:

 • redovne članice - zdravstvene ustanove, pravne i fizičke osobe koje provode DDD mjere, a koje imaju pravo izbora za članove Upravnog odbora
 • pridružene članice - zdravstvene ustanove koje sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode stručni nadzor nad provedbom DDD mjera te zastupnici, distributeri i proizvođači sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda
 • počasni članovi koji su ujedno i članovi Savjetodavnog odbora Udruge, tj. osobe koje su svojim aktivnostima u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije iz područja javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda doprinjele unapređenju struke.
  Sukladno odredbama Statuta Udruge sve članice Udruge dobivaju Potvrdu o članstvu. Potvrda se izdaje sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi kojom se dokazuje jedna od traženih sposobnosti ponuditelja i natjecatelja ostrukovnoj ovlasti - članstvu u strukovnoj udruzi ili registru kao nužan uvjet za obavljanje predmetne nabave.

Učlanjenjem u HUDDD članica potpisuje Norme ponašanja - Code of Ethics kojim se obvezuje da će poštovati Norme i DDD mjere provoditi uskladno pravilima struke.

Za izvoditelje DDD mjera u članici Udruge izrađuju se plastificirane Identifikacijske iskaznice na kojima su navedeni podaci o izvoditelju DDD mjere (ime, prezime, broj osobne iskaznice, slika), naziv članice Udruge i adresa. Na poleđini Identifikacijske iskaznice navodi se: Ur. brojevi, klasa i datum izdavanja Odobrenja (licence) za rad Ministarstva zdravstva i/ili Ministarstva poljoprivrede  - Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i/ili Ministarstva Poljoprivrede za provedbu mjera suzbijanja i iskorjenjivanja štetočina bilja u poljoprivredi i šumarstvu, ovisno o tome u kojim područjima (javno zdravstvo, veterina ili zaštita bilja) je članica Udruge ovlaštena provoditi DDD mjere.

Izgled Potvrde o članstvu u Udruzi i Identifikacijske iskaznice za izvoditelje DDD mjera u članici Udruge određen je PRAVILNIKOM O IZGLEDU POTVRDE O ČLANSTVU U UDRUZI I PRAVILNIKOM O IDENTIFIKACIJSKIM ISKAZNICAMA ZA IZVODITELJE DDD MJERA U ČLANICI UDRUGE.

Redovni članovi Hrvatske Udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu biti sve zdravstvene ustanove, pravne i fizičke osobe koje provode DDD mjere isključivo u skladu s pravilima struke i udovoljavaju uvjetima iz članka 9. točka 1. te članka 17. Statuta.

 

AKTIVNO SUDJELOVANJE U IZRADI VAŽEĆIH ZAKONSKIH PROPISA

Predstavnici HUDDD na čelu s predsjednicom Javorkom Korunić inicirali su i sudjelovali u izradi gotovo svih zakonskih propisa o provedbi DDD mjera u Republici Hrvatskoj na temelju kojih se već dugi niz godina provode DDD mjere u području javnoga zdravstva i komunalne higijene, veterini i zaštiti bilja. Zahvaljujući ogromnom uloženom radu i trudu Republika Hrvatska danas ima reguliranu DDD djelatnost, a svi zakonski propisi usklađeni su s EU Direktivama, WHO smjernicama te pravilima struke.

Povjerenstvo MZSS

 • Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Klasa: 011-01/05-02/10, Ur. br. 534-07-05-1 od 27. siječnja 2005. godine osnovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (NN 38/98).
 • Povjerenstvo je imalo 7 članova, tj. predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Instituta za medicinska istraživanja te četiri člana predstavnika HUDDD.
 • Kako bi se izradio što kvalitetniji tekst pravilnika trajnije vrijednosti, osim članova Povjerenstva imenovanih od strane ministra za zdravstvo i socijanu skrbu aktivno su bili uključeni te su sa svojim prijedlozima sudjelovali i predstavnici nekih županijskih zavoda za javno zdravstvo i Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, Hrvatskog zavoda za medicinu rada, Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH te stručnjaci - osobe pojedinici koji su svojim radom doprinjeli unapređenju struke i članice HUDDD, aktivno ukupno više od 60 osoba i tvrtki / ustanova.
 • Novi Pravilnici o uvjetima i načinu provedbe obvezatnih DDD mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti objavljeni su u Narodnim novinama br. 35/07.

 Povjerenstvo MPRRR

 • Rješenjem ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Klasa: 320-20/08-01/31, Ur.br.: 525-02-08-1 od 25. ožujka 2008. godine osnovano i imenovano Povjerenstvo za izradu Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu primjenom sredstava za zaštitu bilja.
 • Povjerenstvo se sastoji od 7 članova, tj. predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (Vlado Novaković - predsjednik; Žana Žalac - tajnica te Katica Palčić - Jakopović i Ljiljana Žabica - članice Povjerenstva), Instituta za medicinska istraživanja (Rajka Turk - član Povjerenstva), Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH (Darka Hamel - član Povjerenstva, ujedno član Savjetodavnog odbora HUDDD) te Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - HUDDD (Javorka Korunić - član Povjerenstva, ujedno predsjednica HUDDD).
 • Zadaća Povjerenstva je izraditi nacrt novog Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu primjenom sredstava za zaštitu bilja na osnovi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (>Narodne novine< broj 70/05) te ga dostaviti Stručnom kolegiju do 31.09.2008. godine.

 Povjerenstvo MPRRR - Upr. za vet.

 • Rjesenjem Ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Klasa: 011-02/09-01/245, Ur.br.: 525-06-1-0251/09-6 od 20. studenog 2009. godine osnovano je i imenovano Povjerenstvo za izradu Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • Povjerenstvo se sastoji od 8 članova, tj. predstavnici Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (Grgo Grivičić - predsjednik; Marijana Herout - tajnica te Siniša Mandek, Vladimir Čačinović, Branka Buković - Šošić, Natalija Fundurulić kao članovi Povjerenstva), Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (Marija Vučemilo - član Povjerenstva) te Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - HUDDD (Javorka Korunić - član Povjerenstva, ujedno predsjednica HUDDD).
 • Zadaća ovoga Povjerenstva je izraditi nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na osnovi Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, br. 41/07, 155/08) te ga dostaviti Stručnom kolegiju do 28. siječnja 2010. godine

 te drugih propisa koji propisuju uvjete, način, dinamiku i standarde provođenja DDD mjera

 • Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11)
 • Izmjene i dopune Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 62/18)

 

Hrvatski DDD nije započeo s nama već se on razvija kroz bogatu hrvatsku povijest u proteklih osam stoljeća i više od 70 godina od ustroja suvremene DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ali svakako o svima nama ovisi kakvog ćemo ga ostaviti budućim generacijama!

History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.