Rješenja Ministarstva zdravstva REPUBLIKE HRVATSKE za obavljanje poslova obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07)

  • Evidencija usklađena sa stanjem Ministarstva zdravstva RH ili zaprimljenih rješenja od nositelja odobrenja - zadnja promjena na dan 8. 7. 2024. godine
  • Odobrenja za rad ažuriraju se na http://www.huddd.hr/web/index.php/javno-zdravstvo-i-komunalna-higijena sukladno ODOBRENJU Klasa: 540-01/08-02/03, Ur.broj: 534-08-1-1/1-08-2 od 23.1.2008. godine
  • Sukladno članku 21. o svakoj promjeni iz članka 4., 5., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika nositelji odobrenja obvezni su u pisanom obliku obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju i sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo. Ako nositelj odobrenja prestane obavljati djelatnost sukladno izdanom odobrenju iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo (članak 22.).

 

I. Popis izvoditelja obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za OPĆU I POSEBNU DDD MJERU - vrijedi 5 godina - uporaba opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA:

ŠKARDA - Sanitarna zaštita d.o.o., M. Novačića 73, 43240 Čazma - Klasa: UP/I-543-04/22-03/18, Urbroj: 534-03-3-2/2-17-4 od 6. listopada 2022.

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Ul. Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, Klasa: UP/I-543-04/23-03/15, Urbroj:  534-03-3-2/4-23-05 od 4. svibnja 2023.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA:

ECO ENERGY d.o.o., Eugena Kumičića 10, 35000 Slavonski Brod – Klasa:UP/I-543-04/23-03/28, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 13. listopada 2023.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA:

KRMEK d.o.o., Gornji Rožat 82, 20236 Mokošica - Klasa: UP/I-543-04/23-03/19; Urbroj: 534-03-3-2/9-23-6 od 13. lipnja 2023.

POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o., Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče - Klasa:UP/I-543-04/23-03/29, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-4 od 21. studenog 2023.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik - Klasa: UP/I-543-04/23-03/27; Urbroj: 534-03-3-2/9-23-4 od 12. listopada 2023.

Veterinarska ambulanta Gruda - Konavle d.o.o., Gruda 416, 20215 Gruda - Klasa: UP/I-543-04/23-03/30, Urbroj: 534-03-3-2/4-24-6 od 29. siječnja 2024.

ISTARSKA ŽUPANIJA:

EKO SERVIS MATIĆ, Lovrin 80H, 52400 Pazin - Klasa: UP/I-543-04/22-03/23, Urbroj: 534-03-3-2/9-2-3 od 4. studenog 2022.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Vladimira Nazora 3, 52000 Pula - Klasa: UP/I-543-04/23-03/01, Urbroj: 534-03-3-2/29-23-5 od 13. siječnja 2023.

SANI.TRES d.o.o., Dobricheva 17, 52100 Pula - Klasa: UP/I-543-04/22-03/15, Urbroj 534-03-3-2/4-22-04 od 2. studenog 2022.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac - Klasa: UP/I-543-04/22-03/06, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 21. srpnja 2022.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA:

Hrvatski veterinarski institut (Savska cesta 143, Zagreb), Podružnica veterinarski zavod Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, 48260 Križevci - Klasa: UP/I-543-04/19-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-19-2 od 20. rujna 2019.

PODRAVKA d.d., A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica - Klasa: UP/I-543-04/20-03/13, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 29. siječnja 2021.

SANITACIJA d.o.o., Hrvatskih branitelja 1, 48000 Koprivnica – Klasa: UP/I-543-04/23-03/06, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-3 od 16. veljače 2023.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA:

SALUBRIS d.o.o., Gorjakovo 100, 49218 Pregrada - Klasa: UP/I-543-04/23-03/14, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-5 od 25. svibnja 2023.

ZAG-VET d.o.o., Bistrička cesta 2, 49282 Konjščina (poslovni i skladišni prostor u Mihovljan 48, 49252 Mihovljan) - Klasa: UP/I-543-04/19-03/12, Urbroj: 534-07-1-1/5-20-4 od 25. veljače 2020.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA:

DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić - Klasa: UP/I-543-04/18-03/30, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 6. kolovoza 2018.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava br. 2, 53000 Gospić - Klasa: UP/I-543-04/23-03/26, Urbroj: 534-04-3-2/4-23-06 od 3. listopada 2023.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA:

BIOINSTITUT d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec - Klasa: UP/I-543-04/22-03/12, Urbroj: 534-03-3-2/4-22-03 od 11. listopada 2022.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA:

ASANATOR d.o.o., Kralja Tomislava 109, 31220 Višnjevac - Klasa: UP/I-543-04/23-03/04, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 3. veljače 2023.

COSMOSOL d.o.o., L. B. Mandića 111/g, 31000 Osijek - Klasa: UP/I-543-04/23-03/10, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 23. veljače 2023.

IBIS USLUGE d.o.o., S. Radića 1, Ribnjak, 31225 Našička Breznica - Klasa: UP/I-543-04/19-03/09, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-2 od 17. lipnja 2019.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - Klasa: UP/I-543-04/23-03/08, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-4 od 17. ožujka 2023.

PESTRID d.o.o., Šandora Petefija 109, 31327 Bilje - Klasa: UP/I-543-04/22-03/04, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-5 od 11. svibnja 2022.

SANITACIJA OSIJEK d.d., Jarak 3, p.p.116, 31001 Osijek - Petrijevci - Klasa: UP/I-543-04/23-03/18, Urbroj:534-03-3-2/9-23-5 od 3. svibnja 2023.

Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, 31300 Beli Manastir - Klasa: UP/I-543-04/22-03/03; Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 15. ožujka 2022.

Veterinarska stanica VETAM d.o.o., Biljska cesta 7, 31000 Osijek - Klasa: UP/I-543-04/24-03/08; Urbroj: 534-03-3-2/9-24-3 od 10. svibnja 2024.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Županijska ul. 9, 34000 Požega - Klasa: UP/I-543-04/21-03/07, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 10. lipnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o., Stube Ivana Zavidića 3, 51410 Opatija - Klasa: UP/I 543-04/22-03/08, Urbroj: 534-03-3-2/4-22-03 od 26. kolovoza 2022.

DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/22-03/07, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-4 od 22. srpnja 2022.

PESTIC d.o.o., Banj 27, 51262 Kraljevica - Klasa: UP/I-543-04/22-03/24, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-5 od 9. prosinca 2022.

TRGO-RI d.o.o., Dubrovačka 6, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/23-03/22, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-5 od 18. srpnja 2023.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube M. Remsa 1, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/22-03/25, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-4 od 27. prosinca 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA:

TOXIKON d.o.o., Steve Markovića 10, 44202 Budaševo, Sisak - Klasa: UP/I-543-04/21-03/11, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 5. studenog 2021.

Veterinarska stanica Kutina d.o.o., Nazorova 61, 44320 Kutina - Klasa: UP/I-543-04/23-03/16, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 5. lipnja 2023.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Tomislavova 1, 44000 Sisak - Klasa: UP/I-543-04/21-03/06, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 25. svibnja 2021.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA:

CIAN d.o.o., Varaždinska 51, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/22-03/13, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 30. rujna 2022.

GALEB 1950 d.o.o., Radoslava Cimermana 40, 10000 Zagreb na lokaciji Zoranićeva 23 A, 21210 Solin - Klasa: UP/I-543-04/22-03/17, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-4 od 6. listopada 2022.

KB CIKLON d.o.o., Dubrovačka 33, 21000 Split - Klasa: UP/I-534-04/18-03/32, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 17. rujna 2018.

LIKOMED VETERINA d.o.o., Brnaze 172, 21230 Sinj - Klasa: UP/I-543-04/17-03/26, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 13. veljače 2018.

MINELA d.o.o., Lovretska 23, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/23-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 20. travnja 2023.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/20-03/06, Urbroj: 534-07-1/4-20-2 od 13. svibnja 2020.

  • EKOCIJAN d.o.o., Kružna 2 b, 10000 Zagreb (priručni skladišni prostor i na otoku Hvaru, Pelinje b.b. u Jelsi)
  • KAMIKS EKO d.o.o., Puškarićeva 18, 10250 Lučko (priručni skladišni prostor i u Splitu, Trg Gaje Bulata br. 4)

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA:

AS – EKO d.o.o., Poduzetnička zona PODI Šibenik, Dolačka 2, p.p.125, 22000 Šibenik - Klasa: UP/I-543-04/20-03/07, Urbroj: 534-07-1/4-20-4 od 29. lipnja 2020.

CONTROLMATIK d.o.o., Industrijska zona Podi, Dolačka 8, IZ Podi, 22000 Šibenik - Klasa: UP/I-543-04/23-03/24, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-7 od 6. rujna 2023.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA:

Veterinarska stanica d.d., Trg J. Perkovca 24, 42000 Varaždin - Klasa: UP/I-543-04/23-03/17, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-5 od 24. svibnja 2023.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42000 Varaždin - Klasa: UP/I-543-04/22-03/16, Urbroj: 534-03-3-2/3-22-2 od 5. listopada 2022.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA:

-

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA:

Veterinarska stanica Vinkovci d.o.o., Josipa Kozarca 26, 32100 Vinkovci - Klasa: UP/I-543-04/22-03/27, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 27. siječnja 2023.

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., J. bana Jelačića 97, 32230 Vukovar - Klasa: UP/I-543-04/22-03/14, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-2 od 3. listopada 2022.

Veterinarska stanica Županja d.o.o., Veliki Kraj 18, 32270 Županja - Klasa: UP/I-543-04/23-03/25, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-2 od 11. kolovoza 2023.

ZADARSKA ŽUPANIJA:

CIKLON d.o.o., Put Murvice 14, 23000 Zadar - Klasa: UP/I-543-04/22-03/21, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-5 od 7. studenog 2022.

DEZINSEKCIJA PUNTAMIKA d.o.o., Franka Lisice 2d, 23000 Zadar, Klasa: UP/I-543-04/22-03/28, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 30. siječnja 2023.

PECTO d.o.o., Ulica Samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja - Klasa: UP/I-543-04/20-03/04, Urbroj: 534-07-1/2-20-2 od 27. travnja 2020.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

AD LIBITUM d.o.o., Nine Vavre 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/03, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-3 od 26. siječnja 2023.

ADRIA GRUPA d.o.o., Heinzelova 53 a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/24-03/04, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-4 od 15. ožujka 2024.

AGROSAN d.o.o., Hermanova 13, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/24-03/07, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-4 od 17. lipnja 2024.

ANPARO d.o.o., Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/11, Urbroj: 534-07-1/4-20-4 od 16. listopada 2020.

AXE 2 d.o.o., Ulica Hrvatskog proljeća 57, 10415 Novo Čiče - Ribnica - Klasa: UP/I-543-04/21-03/08, Urbroj: 534-03-3-2/3-22-5 od 7. ožujka 2022.

BIO SAN d.o.o., Sopnička 42 c, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/21, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-3 od 5. srpnja 2023.

CIJANIZACIJA d.o.o., Lazinska 58, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/19, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-4 od 27. listopada 2022.

ECOGUARD d.o.o., Radnička cesta 218, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/22, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-5 od 9. studenog 2022.

EKOCIJAN d.o.o., Kružna 2 b, 10000 Zagreb (priručni skladišni prostor i na otoku Hvaru, Pelinje b.b. u Jelsi) - Klasa: UP/I-543-04/23-03/07, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-5 od 21. ožujka 2023.

EKO - DERATIZACIJA d.o.o., Črnkovečka 9a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/05, Urbroj: 534-07-1/2-20-2 od 27. travnja 2020.

EKO STANDARD d.o.o. Zagreb, dr. Luje Naletilića 11a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/24-03/03, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-4 od 19. ožujka 2024.

FUČKALA d.o.o., Odranska 48, 10020 Novi Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-2 od 14. srpnja 2022.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-3 od 27. svibnja 2021.

ICC 3D d.o.o., Radnička cesta 75, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/24-03/02, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-3 od 13. ožujka 2024.

ID 90 d.o.o., Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/13, Urbroj:534-03-3-2/9-23-3 od 21. ožujka 2023.

ID EKO d.o.o., Porečka 11, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/10, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-3 od 5. listopada 2021.

KAMIKS EKO d.o.o., Franje Puškarića 18, 10250 Lučko - Klasa: UP/I-543-04/23-03/20, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-3 od 5. lipnja 2023.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, Šalata 2, 10000 Zagreb (na lokaciji Kišpatićeva 12, Služba za DDD i zaštitu okoliša) - Klasa: UP/I-543-04/23-03/09, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-03 od 27. veljače 2023.

M.S. DERATIZACIJA d.o.o.. III. Loparska 6, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/02, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-4 od 26. siječnja 2023.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska c. 16, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/24-03/01, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-2 od 1. ožujka 2024.

PEST CONTROL d.o.o., Đuretki 5, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/11, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-8 od 6. travnja 2023.

SANATIO d.o.o., Nehajska ulica 10, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/10, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 16. rujna 2012.

SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/20, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-2 od 11. listopada 2022.

SANITARAC j.d.o.o., Bjelovarska 3, 10360 Sesvete - Klasa: UP/I-543-04/24-03/09, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-4 od 8. srpnja 2024.

SANVET d.o.o., Pavla Štoosa 36, 10293 Dubravica - Klasa: UP/I-543-04/21-03/01, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 23. veljače 2021.

ŠVAJGER d.o.o., Savska 108, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/26, Urbroj: 534-03-3-2/9-23-4 od 24. siječnja 2023.

TEHINSPEKT d.o.o., Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb, Klasa: UP/I-543-04/20-03/12, Urbroj: 534-07-1/2-20-4 od 17. studenog 2020.

TEHNOLOGIJA ČISTOĆE d.o.o., Marina Getaldića 1, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/08, Urbroj: 534-07-1/5-20-2 od 16. srpnja 2020.

TINAMON d.o.o., Palić 58/a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/23-03/23, Urbroj: 534-03-3-2/4-23-04 od 11. srpnja 2023.

Veterinarska stanica Grada Zagreba d.o.o., Heinzelova 68, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/09, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 12. listopada 2021.

Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 68, 10340 Vrbovec - Klasa: UP/I-543-04/24-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-4 od 22. travnja 2024.

ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITARNO HIGIJENSKI SERVIS d.o.o., Kustošijanska 8, 10000 Zagreb (lokacija skladišta Eugena Kumičića 64, 42240 Ivanec) - Klasa: UP/I-543-04/22-03/11; Urbroj: 534-03-3-2/3-22-6 od 2. studenog 2022.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/22-03/02, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 19. travnja 2022.

 

II. Popis izvoditelja obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za OPĆU I POSEBNU DDD MJERU - vrijedi 3 godine - uporaba akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/21-03/13, Urbroj: 534-03-3-3-2/9-21-6 od 16. studenog 2021.

 

III. Popis izvoditelja (samo ZZJZ) obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za PROTUEPIDEMIJSKU DDD MJERU KAO SIGURNOSNU - vrijedi 5 godina - uporaba opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

KARLOVAČKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac – Klasa: UP/I-543-04/22-03/06, Urbroj: 534-03-3-2/9-22-3 od 21. srpnja 2022.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Županijska ul. 9, 34000 Požega - Klasa: UP/I-543-04/21-03/07, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 10. lipnja 2021.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split - Klasa: UP/I-543-04/20-03/06, Urbroj: 534-07-1/4-20-2 od 13. svibnja 2020.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-3 od 27. svibnja 2021.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska c. 16, 10000 Zagreb – Klasa: UP/I-543-04/24-03/01, Urbroj: 534-03-3-2/9-24-2 od 1. ožujka 2024.

 

IV. Popis ovlaštenih izvoditelja (samo ZZJZ) obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za PROTUEPIDEMIJSKU DDD MJERU KAO SIGURNOSNU - vrijedi 3 godine - uporaba akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

Nema izdanih rješenja

 

Povratak na prethodnu stranicu

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.