I. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, br. 35/07, 76/12) (Pravilnik-način-DDD)
II. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 128/11, 62/18) (državni-Program-mjera)

 

Sukladno čl. 3. st. 3. Pravilnika-način-DDD tijekom provođenja obvezatnih DDD mjera za svaku vrstu i u svakom postupku obvezno je:

 1. napraviti pregled površina i prostora:

Obvezan i kvalitetan početni izvid je predpostupak bez kojeg je nemoguće kvalitetno provesti DDD mjere, a cilj ovog postupka je objektivnost u početnoj prosudbi jačine infestacije prostora ili uređaja, kao i pronalasku kritičnih točaka.

 • odrediti stanje površina i prostora u odnosu na onečišćenje mikroorganizmima i prisustvo štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca

Izvid površine, prostora ili objekta pod sanitarnim nadzorom potrebno je izvršiti kako bi se utvrdilo prisustvo štetnika (adulti, razvojni oblici ili dijelovi njihovih tijela, tragovi prisustva itd.), a izvid se provodi u vrijeme biološke aktivnosti štetnika. Također, potrebno je procijeniti i zabilježiti higijensko-građevinsko-sanitarno stanje prostora koje pogoduje infestaciji (npr. vlaga, toplina, dostupnost hrane, oštećena kanalizacija ili druge vrste instalacija i otvora) te tehničku opremljenost prostora. Ako se radi o novo izgrađenim objektima u kojima subjektivnim kriterijem nije utvrđena infestacija, tada ovlašteni izvoditelj utvrđuje kritične točke koje mogu pogodovati ulasku štetnika u objekt. Korisnik DDD mjera obvezan je, koliko je to u njegovim mogućnostima, objekat u kojem se provode DDD mjere urediti na način koji onemogućuje ulazak i zadržavanje štetnika u prostoru i to: provedbom higijene površina i prostora, sanitacije površina i prostora, otklanjanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca, kao i provedbom potrebnih građevinsko-tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca u prostorima ustanove.

 • utvrditi stupanj infestacije i nastalu štetu

Na osnovi izvida određuje se stupanj infestacije. Uz to se bilježe i nastale moguće štete (oštećena hrana, neugodan miris, ostaci štetnika itd.). Podaci o infestiranosti prikupljaju se: razgovorom ili anketom s odgovornim osobama korisnika DDD mjera i/ili objektivnim (ljepljive lovke ili brisevi kod dezinfekcije) i/ili subjektivnim (vizualno) kriterijima.

 • odrediti vrstu uzročnika štete i odrediti mjere s kojima će se smanjiti, zaustaviti rast i razmnožavanje ili potpuno uklanjanje prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca

Na osnovi izvida određuje se vrsta štetnika. Sigurna i točna identifikacija pronađenih jedinki ili djelova njihovih tijela provodi se pomoću entomoloških ključeva. Točna identifikacija vrlo je bitna za cjelovito upoznavanje s problemom i njegovim uspješnim rješenjem jer je preduvijet za odluku o vrsti mjere koju je potrebno provesti radi suzbijanja utvrđene vrste štetnika.

 • utvrditi »kritične točke«, odnosno ekološke niše, hranilišta i nastale štete

Na osnovi izvida utvrđuju se sve kritične točke u objektu koje pogoduju razmnožavanju mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

 1. izraditi dokumentaciju:
 • napisati preporuke za edukaciju osoba iz stavka 2. članka 2. ovoga Pravilnika (napisati i podijeliti upute i instruktivne letke)
 • napisati preporuke za sanacijske mjere u okolišu i na »kritičnim točkama«
 • napisati preporuke i prijedloge za provedbu vrste obveznih DDD mjera

Kako bi provedba bila što uspješnija i dugoročnija te da bi se s korisnikom mjere uspostavio uzajamni odnos, korisniku se daju pisane preporuke u smislu općeg poboljšanja higijensko-tehničkog stanja prostora, površina ili objekta s konkretnim prijedlozima higijensko-tehničkih mjera koje korisnik treba poduzeti. Također, potrebno je informirati korisnika (bez obzira radi li se o tzv. „malim“ ili „velikim“) putem kratkih informativno-edukativnih letaka osnovno o biologiji i etologiji štetnika (vrsta, razmnožavanje, životni vijek, staništa, otkrivanje infestacije, uvjeti koji pogoduju održavanju populacije, način hranjena, način suzbijanja i javnozdravstveni značaj suzbijanja). Na osnovi takvih letaka korisnik će biti upoznat zašto se suzbijanje pojedinih vrsta štetnih člankonožaca (Arthropoda) mora provesti i nekoliko puta (sustavna akcija) u kraćem vremenskom razdoblju. Navedeno je nužno potrebno kako bi se otklonili kasniji mogući nesporazumi između korisnika i ovlaštenih izvoditelja te reklamacije o nedjelotvornosti izvršenih postupaka.

Dokumentacija iz točke 2. prilaže se kao uvodna dokumentacija PLAN-u iz točke 3.

 1. izraditi „Plan provedbe OPĆIH DDD mjera“ koji mora sadržavati:
 • popis prihvatljivih biocidnih pripravaka s kojima će se obraditi površina, prostor ili objekt

U PLAN-u treba navesti vrstu biocidnog pripravka koji se planira upotrijebiti (aktivna tvar i trgovački naziv sredstva) unaprijed planirajući kombinaciju insekticida iz različitih grupa, različitog načina djelovanja te različitih metoda aplikacije kako bi se spriječila moguća pojava rezistencije. Kada se provode DDD mjere u objektima u kojima je uveden sustav upravljanja sigurnošću hrane (HACCP) tada je PLAN-u potrebno priložiti Sigurnosno tehnički list (STL) za biocidne pripravke kako bi korisnik imao uvid u način djelovanja biocidnih pripravaka koji će se upotrijebiti. STL mogu se korisniku mjere dostaviti u pisanom ili elektronskom obliku. Korisnik mjere mora pisano potvrditi primitak priloga te ih je dužan dati na uvid nadležnom sanitarnom inspektoru tijekom inspekcijskog nadzora. Ako pravna osoba koja stavlja na tržište biocidni pripravak ažurira STL, mora dostaviti ažuriranu inačicu svim primateljima kojima je tvar ili smjesa dostavljena u posljednjih 12 mjeseci.

 • detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja mjera

Pod „detaljno razrađenim prostornim rasporedom rada“ podrazumijeva se opis površina, prostora i objekata (npr. objekt XY sastoji se od 4 prostorije, tj. kuhinja, kupaona, garderoba i podrum). Kako bi se izbjegao suvišan pisani opis objekta, kao jednostavniji i pregledniji „detaljno razrađeni prostorni rasporeda rada“ može poslužiti tlocrt prostora s opisom (legendom) prostorija u kojem izvoditelj označava kritične točke koje je utvrdio izvidom u objektu korisnika mjere. Propisno označene deratizacijske kutije ili hranilišta sa zatrovanim mamcima moraju biti postavljeni prema PLAN-u i rasporedu izlaganja zatrovanih mamaca s tlocrtom objekta posebno izrađenim za svaki objekt na unaprijed određena kritična mjesta uz vođenje evidencije o shemi postavljanja i to na način da su dostupne štetnim glodavcima, a da ne smetaju u obavljanju svakodnevnih procesa u objektima pod sanitarnim nadzorom u kojima su postavljene. Tlocrt je moguće dobiti od korisnika mjere (ako se tlocrt ne smatra poslovnom tajnom) ili ovlašteni izvoditelj sam izrađuje skicu tlocrta s istaknutom legendom prostorija.

 • način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više mjera

Kako bi obrada površina, prostora ili objekta bila uspješna, tj. učinkovita, u pripremi za provođenje DDD mjera u objektu korisnika u ovom dijelu PLAN-a treba predvidjeti i točno definirati: (1) ciljno mjesto (kritična točka) - definirati mjesta, površine ili prostore u objektima na kojima će se primjeniti biocidni pripravak: npr. (primjer 1.) tretira se spoj zida i poda ili zida i plafona ili ispod štednjaka u kuhinji ili (primjer 2.) tretira se cijeli prostor kuhinje na kojima su moguća staništa ili mjesta zadržavanja štetnika; (2) postupak aplikacije - definirati tehnike primjene biocidnog pripravka; (3) ciklus tretmana - definirati dinamiku učestalosti i ponavljanja postupaka ovisno o vrsti i stupnju infestacije štetnika; vrsti i namjeni površine, prostora ili objekta te radnom procesu u objektu; građevinsko-tehničko-higijenskom stanju u objektu; vrsti robe koju se tretira; učinkovitosti i kemijskoj stabilnosti biocidnog pripravka.

Rokove, dinamiku i način provedbe obveznih DDD mjera kao općih mjera; izbor, vrstu i oblik formulacije biocidnih pripravaka te mjere opreza određuje isključivo stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera. Dinamika provedbe suzbijanja prijenosnika zaraznih bolesti čije je suzbijanje kao posebnih mjera od javnozdravstvene važnosti u Republici Hrvatskoj propisana je u državnom Programu mjera, tj. točki VII. podtočki 1.4.8. Provedbenog plana i primjenjuje se i na provedbu obveznih DDD kao općih mjera. Stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera procjenjuje je li potrebno provesti više postupaka uporabom biocidnih pripravaka od najmanje propisanog državnim Programom mjera.

Nakon svake provedene mjere uporabom biocidnih pripravaka i/ili lovki, korisniku mjere izdaje se "Potvrda o provedenoj DDD mjeri", sukladno članku 30. stavak 3. Pravilnika-način-DDD (Obrazac br. 1 u prilogu Pravilnika-način-DDD). Kada se provodi metoda fumigacije korisniku mjere se izdaju obrasci Potvrda 6 i 7 koje su sastavni dio Pravilnika-način-DDD. Pravilnikom je propisan minimalan tekst koji mora sadržavati ova Potvrda. "Potvrde o provedenoj DDD mjeri" koje korisnicima DDD mjera izdaje pravna osoba bez važećeg odobrenja za rad Ministarstva zdravstva NE VRIJEDE!

Tijekom ugovornog razdoblja sve potvrde o provedenoj DDD mjeri prilažu se PLAN-u koji se na taj način ažurira čime se dokazuje da je izvršeno onoliko mjera koliko je PLAN-om i predviđeno, tj. ako je PLAN-om propisano da se u ugovornom razdoblju mora izvršiti npr. 2 dezinfekcije, 4 mjere suzbijanja smeđeg žohara, 4 deratizacije i 4 kvartalna monitoringa iz „Potvrda o provedenim DDD mjerama“ priloženih PLAN-u mora biti vidljivo da je stvarno i provedeno najmanje ukupno planiranih npr. 14 akcija.

 • mjere opreza, zaštitu osoba, prostora, objekta i okoliša

Svaka primjena biocidnih pripravaka je rizična i zahtjeva primjenu propisanih mjera opreza i zaštite kako bi se smanjio štetni učinak na izvoditelja, na neciljane vrste i da se ne ošteti ili ugrozi imovina korisnika mjere i okoliš površine, prostora ili objekta koji se tretira. Korisnik se u pisanom obliku obavještava o vremenu uklanjanja biocidnih pripravaka ili dugotrajnosti ostanka i s kojih djelova, potrebnom vremenu ekspozicije, općem ponašanju djelatnika, načinu uklanjanja biocidnih pripravaka s radnih površina (podaci iz Sigurnosno tehničkog lista i deklaracije biocidnog pripravka).

 • prijedlog dodatnih mjera za izvršenje popravaka u tijeku provedbe obveznih DDD mjera (dopunska obrada ili promjena mjere)

Korisnik se u pisanom obliku obavještava koje je mjere i postupke potrebno dodatno provesti kako bi objekt bio oslobođen od štetnika. Prijedlog dodatnih mjera prilaže se PLAN-u koji se na taj način ažurira.

 1. izvršiti ocjenu provedene obrade:

Evaluacija je završni i nezaobilazni korak u suvremenom i organiziranom suzbijanju štetnika. Sve poduzete mjere i postupci moraju se pratiti i ocijeniti, tj. evaluirati njihova uspješnost.

 • izvidom i sustavnim praćenjem (monitoringom) te anketom korisnika obveznih DDD mjera prosuditi uspjeh intervencije

Subjekt u poslovanju s hranom dužan je nositelju odobrenja za provedbu DDD mjera omogućiti provedbu detaljnog nadzora svaka 3 mjeseca radi kontrole svih kritičnih točaka u objektu, tj. ekoloških niša te utvrđivanja mogućeg prisustva štetnika. Kvartalni nadzor se provodi razgovorom ili anketom odgovornih osoba korisnika DDD mjera ili na temelju prosudbe uspjeha pomoću objektivnih (npr. ljepljive lovke kod dezinsekcije ili brisevi kod dezinfekcije) ili subjektivnih (vizualno) kriterija, a rezultati nadzora se pisano dokumentiraju te ažuriraju u PLAN-u.

 • izraditi prijedlog za neškodljivo i trajno otklanjanje šteta u objektima korisnika obveznih DDD mjera

Na osnovi dobivenih rezultata i analize svih primjenjenih postupaka, po potrebi se provode novi ili dodatni tretmani ili samo korektivni zahvati dok se ne postigne željeni rezultat.

Dokumentacija iz točke 4. prilaže se kao dopuna PLAN-u iz točke 3. ovih uputa, koji se na taj način ažurira.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

PLAN se izrađuje u 2 primjerka od kojih se 1 kopija daje korisniku mjere, a 1 kopija se čuva u arhivi izvoditelja najmanje 5 godina. Sukladno čl. 37. st. 1. Pravilnika-način-DDD, arhiva izvoditelja može biti pohranjena u pisanom ili elektronskom obliku. Nakon svake provedene mjere te izvida o uspješnosti provedene mjere podaci se ažuriraju u PLAN-u u kopiji koju posjeduje izvoditelj te u kopiji koju posjeduje korisnik mjere. Obujam PLAN-a provedbe ovisi o veličini i namjeni objekta pod sanitarnim nazorom te zatečenom stanju u odnosu na onečišćenje mikroorganizmima i prisustvu štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca. Ukoliko se s istim objektom ugovor produžava na buduće razdoblje potpuno novi PLAN se NE izrađuje već je početkom novog ugovornog razdoblja potrebno izvršiti nadzor objekta, u PLAN-u evidentirati uočene građevinsko-tehničko-sanitarne promjene/nedostatke te nadopuniti PLAN s planom rada za buduće ugovorno razdoblje!

Sadržaj PLAN-a, kao i dinamika te obuhvat planiranih mjera ovisi o veličini i namjeni objekta iz čl. 10. st.1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te zatečenom stanju u odnosu na onečišćenje patogenim mikroorganizmima i prisustvu štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Za objekte iz čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji su obuhvaćeni odlukom jedinica lokalne samouprave kao obveznici provedbe obveznih DDD mjera kao posebnih mjera, a nadležni zavod za javno zdravstvo je izradio Program mjera i Provedbeni plan na temelju čl. 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, nositelj odobrenja za provedbu DDD mjera NE izrađuje PLAN provedbe općih DDD mjera.

Kada se provodi dezinsekcija štetnih kukaca kao opća mjera za čije je suzbijanje potrebna jedna akcija, tj. suzbijanje nevida (flebotoma, papatača), buha i sezonskih štetnih (opasnih) člankonožaca (pederine i azijska božja ovčića te drugi hematotoksični insekata, skokuna, babura, stonoga, osa, stršljenova, simulida, leptira ili gusjenica koji su uzročnici alergijskih manifestacija), tada nositelj odobrenja za provedbu DDD mjera također NE izrađuje PLAN. Jednokratne akcije provode se na osnovi poziva korisnika mjere, a kao prateći dokumenti koriste se radni nalog i Potvrda o provedenoj DDD mjeri.

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.