NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA

 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 Tko smo ?

Nakon sedam godina rada Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - DDD pod okriljem Hrvatske gospodarske komore, osnovana je Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - HUDDD.

Pri Gradskom uredu za opću upravu upis Udruge izvršen je pod registarskim brojem 21003310, dana 27. siječnja 2004. godine, od kada HUDDD ima svojstvo pravne osobe. HUDDD sa sjedištem u Zagrebu u Medovićevoj 12, djeluje na području Republike Hrvatske.

Osnovni razlog osnivanja HUDDD je poticanje interdisciplinarnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u području javnog zdravstva i komunalne higijene, veterine te zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, unapređenje struke, utjecaj na izradu zakonske regulative, suradnja sa stručnim i inspekcijskim nadzorom te ostale aktivnosti navedene u članku 8. Statuta Udruge.

Na Osnivačkoj Skupštini, održanoj 28. studenog 2003. godine, usvojen je Statut HUDDD, koji je izrađen u skladu s postojećom zakonskom regulativom te izabrano predsjedništvo Udruge.

Statutom Udruge uređuje se naziv i sjedište Udruge, oblik i sadržaj rada, zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, unutarnji ustroj Udruge, udruživanje sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, prava i dužnosti članica Udruge te druge odredbe u skladu sa zakonskom regulativom.

Statutom Udruge određuju se i članovi Udruge:

  • redovne članice - zdravstvene ustanove, pravne i fizičke osobe koje provode DDD mjere, a koje imaju pravo izbora za članove Upravnog odbora
  • pridružene članice - zdravstvene ustanove koje sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode stručni nadzor nad provedbom DDD mjera te zastupnici, distributeri i proizvođači sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda
  • počasni članovi koji su ujedno i članovi Savjetodavnog odbora Udruge, tj. osobe koje su svojim aktivnostima u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije iz područja javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda doprinjele unapređenju struke.

Sukladno odredbama Statuta Udruge sve članice Udruge dobivaju Potvrdu o članstvu. Potvrda se izdaje sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi kojom se dokazuje jedna od traženih sposobnosti ponuditelja i natjecatelja ostrukovnoj ovlasti - članstvu u strukovnoj udruzi ili registru kao nužan uvjet za obavljanje predmetne nabave.

Učlanjenjem u HUDDD članica potpisuje Norme ponašanja - Code of Ethics kojim se obvezuje da će poštovati Norme i DDD mjere provoditi uskladno pravilima struke.

Za izvoditelje DDD mjera u članici Udruge izrađuju se plastificirane Identifikacijske iskaznice na kojima su navedeni podaci o izvoditelju DDD mjere (ime, prezime, broj osobne iskaznice, slika), naziv članice Udruge i adresa. Na poleđini Identifikacijske iskaznice navodi se: Ur. brojevi, klasa i datum izdavanja Odobrenja (licence) za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i/ili Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo i/ili Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za gospodarstvo za provedbu mjera suzbijanja i iskorjenjivanja štetočinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu, ovisno o tome u kojim područjima (javno zdravstvo, veterina ili zaštita bilja) je članica Udruge ovlaštena provoditi DDD mjere.

Izgled Potvrde o članstvu u Udruzi i Identifikacijske iskaznice za izvoditelje DDD mjera u članici Udruge određen je PRAVILNIKOM O IZGLEDU POTVRDE O ČLANSTVU U UDRUZI I PRAVILNIKOM O IDENTIFIKACIJSKIM ISKAZNICAMA ZA IZVODITELJE DDD MJERA U ČLANICI UDRUGE.

Redovni članovi Hrvatske Udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu biti sve zdravstvene ustanove, pravne i fizičke osobe koje provode DDD mjere isključivo u skladu s pravilima struke i udovoljavaju uvjetima iz članka 9. točka 1. te članka 17. Statuta.

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting
CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia