NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA

 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 Zakonska regulativa


Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine br. 113/08, 88/10)

Zakon o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13)

Postupci vezani za izdavanje odobrenja za proizvodnju, stavljanje u promet i korištenje kemikalije započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o kemikalijama (“Narodne novine” br. 150/05, 63/07, 53/08 i 49/11).

Potvrde o stečenim znanjima te provjeri znanja o zaštiti od opasnih kemikalija izdana na temelju Zakona o kemikalijama (“Narodne novine” br. 150/05, 63/07, 53/08 i 49/11) važe do isteka roka na koji su dana.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na uvoz i izvoz opasnih kemikalija na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka i Uredba (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija.

 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13, 157/13, 122/14)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13)

Do donošenja pravilnika iz članka 29. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni ili preuzeti na temelju Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 150/05, 63/07, 53/08, 49/11), tj. oni koji se odnose na obavljanje DDD djelatnosti:

 • Pravilnik o uvjetima za držanje otrova iz skupine III u prostorijama koje služe za druge potrebe (Narodne novine 07/01)

 • Pravilnik o vrstama ambalaže i načinu rukovanja ambalažom za otrove (Narodne novine br. 39/03)

 • Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju (Narodne novine br. 151/02.)

 • Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija (Narodne novine 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) - Danom stupanja na snagu Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13) prestaju važiti članak 12. i Prilog V. ovoga Pravilnika.

 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (Narodne novine br. 91/13)

Zakon o biocidnim pripravcima (>Narodne novine<, br. 63/07, 35/08, 56/10)

 • Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (Narodne novine br. 62/13)

 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (Narodne novine br. 90/08, 28/09 i 36/10, 31/11, 32/12, 26/13)

 • Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima (Narodne novine br. 90/08, 28/09 i 36/10, 31/11, 39/12, 18/13)

Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (>Narodne novine<, br.39/13, 47/14) - Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2013. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 63/07., 35/08. i 56/10.), osim članka 7. stavka 2., u dijelu ovlasti ministra da utvrdi popis postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, članka 23., članaka 65. i 65.a. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 90/08, 28/09, 36/10, 39/12); Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 90/08); Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (»Narodne novine«, br. 90/08).

 • Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda (Narodne novine br. 55/14)

 • Pravilnik o troškovima vezanim za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište (Narodne novine br. 55/14)

Uredba o biocidnim proizvodima (SL L 167, 27.06.2012., str. 181)

Zakon o hrani (Narodne novine br. 81/13, 14/14, 30/15)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine br. 81/13)

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

  • Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine br. 99/07, 27/08, 118/09);

  • Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine br. 74/08, 156/08, 89/10, 153/11)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine br. 81/13)

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

  • Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (Narodne novine br. 99/07, 74/08)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09)

 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07)

 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12)

 • Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11)

 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoče u objektima pod sanitarnim nadzorom (Narodne novine br. 137/09)

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13)

 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (Narodne novine br. 136/05)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine br. 139/10)

 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju koja se donosi za tekuću godinu

Danom stupanja na snagu Zakona o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13) prestaju važiti:

 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br. 99/07, 28/10, 45/11)

 • Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br. 99/07, 28/10, 94/11, 51/12)

Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br. 14/14)

 • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“, br. 142/12)

Zakon o biljnom zdravstvu (Narodne novine br. 75/05, 25/09, 55/11)

Zakon o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine br. 79/07)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13)

 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine br. 144/13)

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

 

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting
CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia